Strona prywatna

fot.Wojciech Rachwal0022Strona prywatna Wojciecha Rachwała

myśliwego,członka PZŁ oraz Koła

Łowieckiego "Diana" Mielec.

Fotografia przyrodniczo-łowiecka,

oraz łowiectwo to moja pasja.

Kontakt ze mną

wojciech.rachwal@poczta.fm

 • 2
 • 21
 • 22
 • 1
 • 12
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 11
 • 10
 • 20
 • 7
 • 8
 • 9
 • 6
 • 4
 • 3
 • 5
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
(Dz. U. z dnia 25 marca 2005 r.)
Na podstawie art.44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się okresy polowań na następujące zwierzęta łowne:
1)   jelenie szlachetne:
a)  byki - od dnia 21 sierpnia do końca lutego,
b)  łanie - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia,
c)  cielęta - od dnia 1 października do końca lutego;
2)   jelenie sika (byki, łanie i cielęta) - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
3)   daniele:
a)  byki - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia,
b)  łanie i cielęta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
4)   sarny:
a)  kozły - od dnia 11 maja do dnia 30 września,
b)  kozy i koźlęta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
5)   dziki:
a)   odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego - przez cały rok,
b)   lochy - od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia, a w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.:
–  na terenie województwa podlaskiego - przez cały rok,
–  na terenie pozostałych województw - od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego oraz od dnia 15 maja do dnia 31 grudnia;
6)   muflony:
a)  tryki - od dnia 1 października do końca lutego,
b)  owce i jagnięta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
7)   borsuki - od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok;
8)   tchórze i kuny (leśne i domowe) - od dnia 1 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok;
9)    lisy - od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
10)   norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze - przez cały rok;
11)  piżmaki - od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych - przez cały rok;
12)  zające szaraki i dzikie króliki - od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia;
13)  bażanty:
a)  koguty - od dnia 1 października do końca lutego,
b)  kury - wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;
14)  kuropatwy - od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia;
15)  krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;
16)   gęsi:
a)  zbożowe i białoczelne - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 31 stycznia,
b)  gęgawy - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 15 stycznia;
17)  łyski - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;
18)  gołębie grzywacze - od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada;
19)  słonki - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia;
20)  jarząbki - od dnia 1 września do dnia 30 listopada.
2. Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
3. Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
4. Przy ustalaniu okresu polowań, o którym mowa w ust. 1-3, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.
5. Łosie (byki, klempy i łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta (Dz. U. Nr 43, poz. 488 oraz z 2004 r. Nr 76, poz. 729) w zakresie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.
Zródło:PZŁ Poznań.pl

lowiec

TVDARZBOR • a
 • b
 • c
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • d
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t