Strona prywatna

fot.Wojciech Rachwal0022Strona prywatna Wojciecha Rachwała

myśliwego,członka PZŁ oraz Koła

Łowieckiego "Diana" Mielec.

Fotografia przyrodniczo-łowiecka,

oraz łowiectwo to moja pasja.

Kontakt ze mną

wojciech.rachwal@poczta.fm

 • 2
 • 21
 • 22
 • 1
 • 12
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 11
 • 10
 • 20
 • 7
 • 8
 • 9
 • 6
 • 4
 • 3
 • 5

„Co należy wiedzieć o Konwencji Klimatycznej ONZ, Protokole z Kioto i pakiecie klimatyczno-energetycznym aby skutecznie reprezentować Polskę na COP 21 w Paryżu i przeciwstawić się procesowi dekarbonizacji Polski", które odbyły się w dn. 2 lipca 2015 r. na terenie Stacji Badawczej „D&B” w Tucznie.
Z poważaniem
Anna Stefańska
Asystent Posła Jana Szyszko

Tuczno, 2 lipca 2015 r.
Wnioski z obrad
Polska podpisała i ratyfikowała konwencje: klimatyczną, o różnorodności biologicznej oraz upustynnieniu i, zgodnie z zasadą pacta sunt servanda, powinna ją realizować i z obowiązku tego nie zwalnia jej nawet przynależność do Wspólnoty Europejskiej.
Przez ostatnie osiem lat stanowisko rządu w dziedzinie polityki klimatycznej sprowadzało się do bezrefleksyjnej/bezkrytycznej akceptacji większości propozycji KE. Skutkiem tego Polska ponosi niewspółmiernie wysokie koszty jej wdrożenia. Z drugiej strony nie podjęto żadnej próby zdyskontowania wysokiego wkładu Polski w redukcję emisji w ramach porozumienia światowego z Kioto.
Mając powyższe na uwadze my uczestnicy warsztatów nt. Co należy wiedzieć o Konwencji Klimatycznej ONZ, Protokole z Kioto i pakiecie klimatyczno – energetycznym aby skutecznie reprezentować Polskę na CO 21 w Paryżu i przeciwstawiać się procesowi dekarboniacji Polski wnosimy o:
Uznanie polityki klimatycznej jako jednego z podstawowych celów działań nowego rządu. Przejęcie przez rząd inicjatywy i aktywnego zaangażowania w negocjacje nowej umowy klimatycznej z pozycji państwa, jako suwerennego sygnatariusza globalnych umów.
Racja stanu wymaga:
Aby, w ramach zapewnienia skutecznej realizacji Konwencji Klimatycznej, rząd RP uwzględnił istotne interesy Polski:
Rozliczenie zobowiązań w Kioto, pojedynczo przez wszystkich sygnatariuszy protokołu i w jednolity sposób tak, aby uniknąć kompensowania braków kosztem wyników redukcji osiągniętych przez RP.
Zachowanie roku bazowego 1988, przyjętego dla Polski do obliczania wysokości emisji,
Uznanie rzeczywistych wyników redukcji emisji w wysokości faktycznie osiągniętej przez Państwa – sygnatariuszy protokołu z Kioto, aby uniknąć utraty rezultatów głębokiej restrukturyzacji gospodarek dokonanej w ostatnim 25-leciu.
Ustalenie stanu prawnego w zakresie uwzględniania pochłaniania CO2 przez lasy i tereny rolne w I okresie rozliczeniowym protokołu z Kioto.
Podjęcie inicjatywy mającej na celu uwzględnienie pochłaniania CO2 przez lasy i tereny rolne do rozliczeń celu redukcyjnego w II okresie rozliczeniowym.
Zdecydowanie popieramy wszystkie działania rządu mające na celu realizację zobowiązań wynikających z podpisanych konwencji, a przede wszystkim działania mające na celu odbudowę silnej pozycji negocjacyjnej.

lowiec

TVDARZBOR • a
 • b
 • c
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • d
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t